Impressum

Obchodné podmienky.

Obchodné podmienky:

Kontakt:

Monika Štanclová

Rastislavova 1165/13

02001 Púchov

Slovenská Republika

IČO: 47544414

DIČ: 1075468845

Email: monika@stanclova.sk

Online produkty a služby:

1. Všeobecné ustanovenia:

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim - Spotrebiteľom a Predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov prostredníctvom internetovej stránky www.fengshui-zdarvebyvanie.sk, prípadne iných produktov nahratých v elektronickej podobe na elektronickom nosiči dát.

Predávajúci - poskytovateľ :

Monika Štanclová, Rastislavova 1165/13 02001 Púchov, Slovenská Republika

IČO: 47544414  / DIČ: 107546884 , Telefón: +421 907151975

Bankové spojenie: 

Slovenská sporiteľňa banka, č. ú. pre SK: 0032892587/0900

IBAN: 809000000000362892587 

SWIFT: GIBASKBX 

alebo

Fio banka, č.ú. pre CZK: 2501906061/2010

IBAN: SK1683300000002501906061

SWIFT: FIOZSKBAXXX

Kupujúci:

Kupujúci je každý zákazník - spotrebiteľ, ktorý prostredníctvom webových stránok a objednávkového formulára vytvorí objednávku. Spotrebiteľ - je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar pre účely vlastného použitia a nie za účelom predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov alebo služieb na internetovej stránke www.fengshui-zdravebyvanie.sk .

Produkty – predstavujú online služby poradenstva v oblasti zdravého bývania a  sebarozvoja; okrem služieb sú tu zaradené aj online kurzy, ktoré sú kupujúcemu postupne uvoľňované v jednotlivých moduloch (podľa priebehu daného kurzu); bonusy; inštruktážne videá; e-booky, klub, písomné materiály v elektronickej podobe (PDF), semináre, webináre a prednášky.

Všetky produkty objednané na tejto webovej stránke sú výukové materiály a sú kvalifikované ako informačný produkt. Šírenie alebo poskytovanie akýchkoľvek informácii tretím osobám nie je možné bez súhlasu autorky. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy alebo neúspechy, ktoré vyplynú z použitia informácií, ktoré si kupujúci objedná.

Predávajúci/ poskytovateľ - Monika Štanclová si vyhradzuje právo na zmenu miesta a času konania živých prednášok a seminárov a taktiež na zmenu obsahu vzdelávacích programov- kurzov. Všetci účastníci budú o prípadných zmenách včas informovaní. Monika Štanclová nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty, ktoré vyplynú zo zmeny alebo zrušenia udalosti alebo služby.

2. Objednávka produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Kupujúci - Spotrebiteľ navrhuje uzavretie zmluvy s predávajúcim odoslaním objednávky prostredníctvom webových stránok www.fengshui-zdravebyvanie.sk alebo cez objednávkový formulár. 

Predávajúci považuje vyplnenie objednávkového formulára zo strany kupujúceho- spotrebiteľa za čestné prehlásenie, že spotrebiteľ dosiahol v čase uskutočnenia objednávky online - produktov 18 rokov veku a ja právne zodpovedný a spôsobilý.

Ďalšou podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí, ktoré sa požadujú pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

Kupujúci - spotrebiteľ uskutočnením objednávky cez formulár na stránke vyjadruje zároveň svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami pre dodanie Produktu – služby, vyhlásené Predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom a účinnom znení) a právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Spory vzniknuté zo vzťahu medzi Spotrebiteľom - kupujúcim a Predávajúcim podliehajú jurisdikcii súdov Slovenskej republiky a sú rozhodované v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou.

Odoslaná objednávka je záväzná, predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané produkty alebo služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich kúpnu cenu. Kúpnopredajná zmluva vzniká samotným dodaním on-line produktu alebo služby. Zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

3. Autorské práva predávajúceho a zmluvná pokuta za ich porušenie.

Všetky produkty objednané na tejto webovej stránke sú výukové materiály a sú kvalifikované ako informačný produkt. Šírenie alebo poskytovanie akýchkoľvek informácii tretím osobám nie je možné bez súhlasu autorky. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy alebo neúspechy, ktoré vyplynú z použitia informácií, ktoré si kupujúci objedná.

Produkty, ktoré sú predmetom predaja na tejto stránke, sú výhradným duševným vlastníctvom autorky - Monika Štanclová v zmysle Autorského zákona, zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom a účinnom znení a jedine autorka má k týmto dielam - produktom výhradné osobnostné a majetkové práva v zmysle ust. §§ 19 a 20 citovaného zákona. Kupujúci - Spotrebiteľ je oprávnený používať poskytnuté Produkty - služby výhradne na vlastné osobné účely, t. j. na účel, ktorý nie je použitý priamo a ani nepriamo na obchodné účely. Kupujúci – Spotrebiteľ nie je oprávnený Produkty nijakým spôsobom sprístupňovať verejnosti, t.j. šíriť na internete a ani sprostredkúvať tretím osobám, nie je oprávnený produkty spracovať, pozmeniť, kopírovať, rozmnožovať a verejne rozširovať bez výslovného súhlasu autorky.

Pre prípad porušenia týchto autorských práv autorky akoukoľvek formou a spôsobom, je Predávajúci (ako aj samotná autorka) oprávnený požadovať od Kupujúceho zmluvnú pokutu, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny on-line produktov v čase uzavretia zmluvy a osôb, ktorým boli on-line produkty Predávajúceho sprístupnené prostredníctvom neoprávnenej činnosti Kupujúceho.

4. Ceny a faktúry.

Ceny za on-line produkty a služby, ktoré sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho sú aktuálne a platné v danej dobe objednania tovaru. Predávajúci nie je platcom DPH, všetky ceny sú vrátane DPH. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej sumy na účet predávajúceho. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná Kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie Kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou.

5. Spôsoby a formy platby.

Platbu za produkt alebo služby je možné realizovať ihneď po odoslaní objednávkového formulára týmto spôsobom:

- Bankovým prevodom na účet: Monika Štanclová vedený v mene/ EUR.
- Online platobnou kartou: Maestro,  MasterCard, VISA, VISA Electron,

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GoPay s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov.

       Opakovaná platba - 30 dní

Ak je predmetom kúpy členstvo - "Klub metafyziky s Monikou" s pravidelným 30 denným členským poplatkom, využíva predávajúci / poskytovateľ k úhrade členského poplatku automatické opakované platby kartou. Vyplnením predajného formulára sa kupujúci zaväzuje platiť pravidelný fixný členský poplatok vo výške 9,90 mesačne, ktorý je jasne a čitateľne uvedený pri objednávke a to po celú dobu trvania členstva. Zároveň s vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby bol tento členský poplatok automaticky strhnutý z platobnej karty kupujúceho každých 30 dní (vrátane dátumom objednávky) cez ktorú bola prevedená prvá úhrada a to po celú dobu trvania členstva v klube.

  • Upozornenie na automatickú platbu

V prípade, že objednávka prostredníctvom predajného formulára podlieha opakovanej platbe, kupujúci je vždy jasne informovaný o fixnej výške pravidelného mesačného poplatku i spôsobu, ako je možné členstvo v klube ukončiť a zastaviť tak opakované strhávanie platieb. V prípade, že vyplní kupujúci objednávku, ktorá opakovanú platbu zahrňuje, obdrží od nás kupujúci do 2 pracovných dní od prevedenia prvej platby potvrdenie o založení opakovanej platby. Toto potvrdenie bude zaslané prostredníctvom e-mailu uvedeného v jeho objednávke. Zároveň vždy 7 dní pred automatickým strhnutím platby z karty bude kupujúci o tejto skutočnosti upozornený na e-mail uvedený v objednávke. Zároveň v e-maily bude uvedená jasná informácia, ako môže kupujúci opakované platby zrušiť.

  • Ukončenie členstva v klube a zrušenie automatickej platby

Svoje členstvo v "Klub metafyziky s Monikou" môže kupujúci kedykoľvek ukončiť  pomocou určeného formulára v online členskej sekcii klubu, alebo kontaktovaním zákazníckej podpory na adrese monika@stanclova.sk. Ukončením členstva v klube je pravidelná platba zrušená a členský poplatok sa nebude naďalej z platobnej karty strhávať. Ukončením svojho členstva v klube sa kupujúci vzdáva všetkých výhod, ktoré mu členstvo klubu prinášalo. V prípade zrušenia členstva bude prístup do členskej sekcie klubu deaktivovaný. (po vypršaní uhradenej doby členstva).

6. Dodacia lehota.

Elektronické produkty budú odoslané kupujúcemu e-mailom automaticky ihneď po pripísaní platby na účet predávajúceho. V prípade kúpy online kurzov alebo platenej členskej skupine bude odoslaný mailom zákazníkovi zaheslovaný prístup do webového prostredia kurzu alebo do uzavretej členskej skupiny.

Ostatné produkty budú odoslané elektronicky alebo odovzdané osobne po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.

Bonusy, na ktoré má kupujúci nárok (zoznam bonusov je uvedený v objednávke), budú zaslané spolu s objednaným produktom alebo službou po pripísaní čiastky na účet predávajúceho. V prípade živých kurzov alebo konzultácií si kupujúci s predávajúcim dohodnú termín ich čerpania.

7. Reklamácie.

V prípade online produktov sa právo na odstúpenie od zmluvy neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Z.z. Za svoje online produkty predávajúci ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do 15 dní od zaplatenia zistíte, že tento online produkt nie je pre Vás, vrátime Vám peniaze späť.

Požiadať o vrátenie peňazí za online produkt môže spotrebiteľ - kupujúci písomnou formou – emailom na adresu monika@stanclova.sk s prehlásením v ktorom uvedie spotrebiteľ- kupujúci, že odstupuje od kúpnej zmluvy a zároveň priloží kópiu daňového dokladu – faktúry. Kupujúcemu bude následne zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene. Čiastka bude vrátená kupujúcemu bankovým prevodom najneskôr do 30 dní od písomného alebo elektronického doručenia o odstúpení od zmluvy.

Účasť na živom seminári – webinári, platenej prednáške je možné zrušiť elektronickou formou na email monika@stanclova.sk s prehlásením, v ktorom uvedie kupujúci, že odstupuje od kúpnej zmluvy a zároveň priloží kópiu daňového dokladu- faktúry. Zakúpený vstup na živý seminár je prenosný – to znamená, že v prípade vlastnej neúčasti kupujúci môže poslať namiesto seba náhradníka alebo si vyberie iný dostupný termín. Pri rozdieloch v cenách mu bude vyúčtovaný buď doplatok alebo vrátený preplatok.

Vzhľadom na organizačné a finančné zabezpečenie živých seminárov si spoločnosť Monika Štanclová vyhradzuje možnosť storno poplatkov:

- za zrušenie do 14 pracovných dní pred termínom konania seminára – vám bude vrátené 100% zaplatenej sumy,
- za zrušenie do 7 pracovných dní pred termínom konania seminára – vám bude vrátené 50% zaplatenej sumy,
- zrušenie nie je možné 6 a menej pracovných dní pred uskutočnením živého seminára, resp. kupujúcemu nebude vrátená žiadna časť zaplatenej sumy.

Prevzatím služby alebo produktu kupujúci potvrdzuje súhlas so záručnými a reklamačnými podmienkami a vyhlasuje, že bol s nimi riadne oboznámený a poučený.

Zodpovednosť za obsah webu.

Spoločnosť Monika Štanclová aktualizuje webové stránky www.fengshui-zdravebyvanie.sk  , priebežne, obsah môže byť aktualizovaný bez predchádzajúceho upozornenia a tiež produkty a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. 

8. Ochrana osobných údajov.

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ stránky získava od kupujúceho osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho: meno, priezvisko, adresa na doručenie, e- mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia. Osobné údaje sú použité len za účelom správneho vybavenia objednávky a k realizácii celého obchodného procesu a nie sú poskytované tretím stranám. Podrobné znenie o Ochrane osobných údajov nájdete v dokumente o ochrane osobných údajov. Svoj súhlas s použitím osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať – zrušiť kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý je uvedený v spodnej časti zasielaných e-mailov. Pre uľahčenie orientácie a pohybu na našich stránkach pre kupujúcich využívame ukladanie súborov cookies vo vašom prehliadači.

9. Záverečné ustanovenia.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Celý proces nákupu sa riadi prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach www.fengshui-zdravebyvanie.sk a je označená dátumom účinnosti.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

V otázkach bližšie neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah riadi podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Prípadné spory, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt s predávajúcim pre vyriešenie vzniknutej situácie ešte pred tým, ako bude pristúpené k mimosúdnemu alebo súdnemu riešeniu sporu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 28.4.2021 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávjúci si vyhradzuje právo zmeny bez prechádzajúceho upozornenia.

 

Monika Štanclová                                                                                             v Púchove 28.4.2021